Rozpocznij już teraz! Za kilka minut pobierzesz swoje nowe CV!

Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego CVMagik.
 2. Cena - Cena Produktu widoczna w sklepie internetowym, obejmująca wszystkie koszty, w tym podatek VAT, za wyjątkiem kosztów dostawy.
 3. Klient - Osoba korzystająca z usług Sklepu Internetowego, planująca zawrzeć lub już zawarła Umowę Sprzedaży z usługodawcą.
 4. Usługodawca - Firma Adrian Jaworski Emikser, z siedzibą przy ul. Traczy 13, 81-191 Gdynia, posiadającą numer NIP 5882490893.
 5. Konsument - Osoba fizyczna lub firma dokonująca z usługodawcą czynności prawnej.
 6. Formularz zamówienia - Formularz dostępny na stronie cvmagik.pl, umożliwiający złożenie Zamówienia przy pomocy serwisu Stripe.
 7. Stripe - Operator płatności internetowych.
 8. Zamówienie - Oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.
 9. Produkt - Cyfrowy towar oraz usługa dostępne w Sklepie Internetowym, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą. W tym wypadku jest to dostęp do kreatora CV i możliwość pobrania dokumentu w formacie .PDF.
 10. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy o nazwie CVMagik prowadzi sprzedaż subskrypcji i dostępu do pobierania dokumentów .PDF, oferując dwa typy płatności: subskrypcję oraz jednorazową płatność.
 2. Sklep internetowy działa na podstawie przepisów prawa polskiego.
 3. Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę Adrian Jaworski Emikser, z siedzibą przy ul. Traczy 13, 81-191 Gdynia, posiadającą numer NIP 5882490893.
 4. Operator płatności obsługujący transakcje to Stripe.

§ 2. Subskrypcje i płatności

 1. Subskrypcje oferowane w sklepie internetowym to:
  • Subskrypcja próbna 7-dniowa dla nowych klientów, obejmująca pełny dostęp do kreatora CV i pobierania utworzonych dokumentów, na okres siedmiu dni od daty dokonania płatności.
  • Subskrypcja miesięczna, obejmująca pełny dostęp do kreatora CV i pobierania utworzonych dokumentów na okres jednego miesiąca od daty dokonania płatności.
 2. Płatności oferowane w sklepie internetowym to:
  • Jednorazowa płatność umożliwiająca dostęp do pobierania jednego dokumentu CV w formacie .PDF.

§ 3. Proces płatności

 1. Ceny subskrypcji i jednorazowej płatności wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są podane na podstronie https://cvmagik.pl/cennik, podczas tworzenia dokumentu na podstronie formularza płatności oraz w punkcie 4. niniejszego regulaminu
 2. Klient może dokonać płatności za subskrypcję lub dokument za pomocą operatora płatności Stripe.
 3. Sklep internetowy nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dokonanie płatności.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia oraz potwierdzenie opłaty na podany adres e-mail.

§ 4. Ceny

 1. Subskrypcja miesięczna kosztuje 3,99 zł brutto za pierwsze 7 dni oraz 44,99 zł brutto za każdy kolejny miesiąc.
 2. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie w profilu użytkownika lub poprzez kontakt za pośrednictwem adresu email: kontakt@cvmagik.pl.
 3. Jednorazowy dostęp kosztuje 29,99 zł brutto i umożliwia nielimitowane pobieranie jednego dokumentu (oraz jego zmienione wersje) w formacie .PDF.

§ 5. Dostęp do subskrypcji

 1. Dostęp do subskrypcji będzie dostarczony po zrealizowaniu płatności przez Klienta.
 2. Okres trwania subskrypcji będzie zgodny z okresem wskazanym w opisie produktu.
 3. Usługodawca ma prawo do modyfikowania zasad dostępu do subskrypcji i warunków subskrypcji. Klient zostanie poinformowany o zmianach poprzez wiadomość e-mail.

§ 6. Anulowanie subskrypcji

 1. Klient ma prawo do zakończenia subskrypcji w dowolnym momencie.
 2. Rezygnacja może być złożona poprzez panel użytkownika na stronie https://cvmagik.pl/app/profile/subscription.
 3. Klient może też zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@cvmagik.pl, podając adres e-mail użyty do zawarcia subskrypcji.

§ 7. Reklamacje

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 2. W przypadku reklamacji produktu, Klient powinien zgłosić ją do Usługodawcy przez e-mail na adres: kontakt@cvmagik.pl.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinny znaleźć się szczegółowe informacje o reklamowanym produkcie, w tym rodzaj i data wystąpienia problemu, a także dane kontaktowe Klienta.
 4. Usługodawca odpowie na reklamację Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.
 5. Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od zgłoszenia (dotyczy konsumentów) oznacza akceptację reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi przez preferowany przez niego kanał komunikacji.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w Sklepie Internetowym są własnością Usługodawcy i objęte ochroną prawno-autorską.
 2. Korzystanie z jakiejkolwiek części zawartości Sklepu Internetowego bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawarte przez Sklep Internetowy podlegają prawu polskiemu.
 2. W razie niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, przepisy prawa polskiego mają zastosowanie.
 3. Spory wynikłe z Umów Sprzedaży będą rozstrzygane przez negocjacje lub, jeśli to niemożliwe lub niesatysfakcjonujące, przez właściwy sąd powszechny.
 4. Spory związane z Konsumentami podlegają przepisom kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klienci będący Konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów, takich jak mediacja lub sąd polubowny.